Adatvédelmi szabályzat

Dr. Katonáné Papp Éva

https://harmoniahazaszeged.hu

Hatályba lépés: 2019.05.01.

Dr. Katonáné Papp Éva, egyéni vállalkozó (6726, Szeged, Héja u. 19., Nyilvántartási szám: 50277487), mint adatkezelő, magára nézve kötelező érvényűnek tartja az alábbi jogi közlemény betartását.

Dr. Katonáné Papp Éva kötelezettséget vállal arra, hogy a https://harmoniahazaszeged.hu honlapon elérhető szolgáltatásaival kapcsolatos minden jellegű adatkezelése megfelel ezen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

A https://harmoniahazaszeged.hu weboldalon található és megrendelhető szolgáltatások adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://harmoniahazaszeged.hu/adatvedelmiszabalyzat címen.

Dr. Katonáné Papp Éva a https://harmoniahazaszeged.hu honlap kizárólagos tulajdonosa, kezelője és egyben üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikor történő megváltoztatására, a változtatások hatálybalépésének feltüntetésére, valamint az érintettek értesítésére.

Ha a látogató bármilyen olyan kérdéssel találkozna, melyet jelen szabályzat nem foglal magába vagy számára nem egyértelmű és érthető módon került megfogalmazásra, forduljon bizalommal a szolgáltatóhoz a lentebb megadott elérhetőségek egyikén.

Dr. Katonáné Papp Éva elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása mellett, de a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Dr. Katonáné Papp Éva elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Dr. Katonáné Papp Éva szolgáltató, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Dr. Katonáné Papp Éva tekintettel arra, hogy számára az üzleti ügyfelek bizalmas adatai éppoly fontosok, mint a természetes személyeké, ezért az adatvédelmi törvény előírásain felül vállalja, hogy nem csak természetes személy, de jogi személy ügyfelei tekintetében is alkalmazza rendelkezéseit.

Dr. Katonáné Papp Éva az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és elkötelezett a betartása mellett. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. (Eker. tv.);

 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól (Grt.).

Fogalom-meghatározások

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Alapelvek az adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes
 2. b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek
 3. c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig

lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A https://harmoniahazaszeged.hu weboldalon elérhető szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos bármilyen adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívom Dr. Katonáné Papp Éva szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A honlapon látogatottsági és webanalitikai szolgáltatásokat végez a Google-Analytics, melynek keretében sütit (cookie) és webjelzőket (web beacons) alkalmaz, valamint elhelyezésre került a Facebook Csoport szolgáltatása. Ezen szolgáltatások adatkezeléséről a www.google-analytics.com, www.facebook.com címeken érhető el részletes tájékoztatás.

A https://harmoniahazaszeged.hu cookie kezelése

Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, a hozzászólásokhoz szükséges személyes adatok kitöltése, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet befejezéséig, illetve az első hozzászólást követő 1 év.

A szolgáltató, és a külső szolgáltató a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A telepített cookie a felhasználó azonosítására egyedül alkalmatlan, mindössze az internetes böngészésre használt számítógép felismerésére képes.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Workshopra, tréningre és egyéb rendezvényekre jelentkezők regisztrációja

Az adatkezelés célja: a https://harmoniahazaszeged.hu honlapon elérhető programokra történő jelentkezés, ingyenes vagy fizetős tartalmak letöltése, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, direkt marketing célú megkeresés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, a program megnevezése, név, e-mail cím, dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének, böngészőjének típusa, a meglátogatott oldal címe, a képzés során rögzített hangfelvétel, direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: a programtól számított egy év, hangfelvétel esetén 20 év. A rendszer – a felhasználók jobb kiszolgálása céljából – figyeli, ki, hányszor, mikor nyitotta meg a számára küldött e-maileket, azokban mely linkekre, hányszor kattintott.

A https://harmoniahazaszeged.hu ügyféllevelezése

Az adatkezelés célja: ügyfélszolgálat üzemeltetése, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a fogyasztói és szolgáltatói jogok érvényesítése, célzott kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének, böngészőjének típusa, a meglátogatott oldal címe, név, e-mail cím, dátum, időpont, az üzenet tárgya és az abban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: a kérdés megválaszolásáig, de legfeljebb 5 év.

Megosztás közösségi oldalakon

Tájékoztatom felhasználóimat, hogy a https://harmoniahazaszeged.hu weboldal blogbejegyzéseinek közösségi oldalakon történő megosztása az érintett portál adatkezelésébe tartozik.

Tartalom és információ megosztás

Tájékoztatom felhasználóimat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. név, elérhetőség) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

Fontosnak tartom tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek. Amennyiben valamely felhasználó honlapra írt hozzászólása anonimizálásra kerül, megosztott tartalma – név nélkül – továbbra is elérhető maradhat.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Dr. Katonáné Papp Éva a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Dr. Katonáné Papp Éva szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelye, valamint a 3 IN 1 HOSTING BT. Telefon: +36/21/200-0040) szerverközpontjában találhatók meg.

Dr. Katonáné Papp Éva szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Dr. Katonáné Papp Éva szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Dr. Katonáné Papp Éva szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Dr. Katonáné Papp Éva és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő adatai és elérhetősége:

Név: Dr. Katonáné Papp Éva

Székhely: 6726, Szeged, Héja u. 19.

Telefon: +36/70 602 3366

E-mail: hhszeged@gmail.com

ADATFELDOLGOZÓK

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

Könyvelés: 

Marjanovic Alekszandra e.v.

Székhely: 6726, Szeged, Vedres u. 21.

Adószám: 66707787-1-26

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség

A továbbított adatok köre: az érintett neve, számlázási neve és címe

Az adattovábbítás célja: számla kiállításának biztosítása

Az adatkezelés időtartama: törvényi kötelezettség alapján a megrendelés évének utolsó napjától számított 5 év

 

Online marketing tanácsadó:

Dr Tóth-Bódi Andrea e.v.

Székhely: 6724, Szeged, Üstökös u. 3/B

Adószám: 55701756-1-26

Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

A továbbított adatok köre: a vállalkozás marketing anyagai

Az adattovábbítás célja: online marketing tevékenység

Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszony végéig

 

Tárhelyszolgáltató:

3 IN 1 HOSTING Számítástechnikai és Szolgáltató BT.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

Adószám: 22206118-2-13

Telefon: +36/21/200-0040

Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása

A továbbított adatok köre: az érintett neve, IP-címe, e-mail címe

Az adattovábbítás célja: szerverszolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából

Az adatkezelés időtartama: ameddig adatai törlését nem kéri

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a szolgáltató valamely elérhetőségének egyikén.

Az érintett kérelmére a szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Dr. Katonáné Papp Éva költségtérítést állapít meg.

Dr. Katonáné Papp Éva szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Dr. Katonáné Papp Éva szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Dr. Katonáné Papp Éva szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Dr. Katonáné Papp Éva szolgáltató az érintett személyes adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott kár, szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

Jogorvoslati és panasztételi lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 06 1 475 7186, 475 7100

Telefax: 06 1 269 3541

E-mail: adatved@obh